FAQ

Enkele veelgestelde vragen:

Statuut?

Statuut?

Als uitzendkracht geniet je van hetzelfde sociale statuut en dezelfde sociale voordelen als vaste werknemers, zoals vakantiegeld, eindejaarspremie, kinderbijslag, pensioen, … .
Het verschil tussen uitzendkrachten en andere werknemers is dat de arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten steeds voor bepaalde duur wordt afgesloten.

Loon?

Loon?

Je loon wordt door Update-pro uitbetaald aan de hand van de goedgekeurde prestatie-uren van de klant (opdrachtgever).

Het brutoloon van een uitzendkracht is hetzelfde als dat van een vaste werknemer van dezelfde leeftijd met evenveel ervaring in dezelfde functie. Het brutoloon volgt altijd de wettelijke barema’s die van toepassing zijn in de sector van de opdrachtgever.

Op het brutoloon worden zoals bij alle werknemers de sociale bijdrage (13,07%) en de minimum bedrijfsvoorheffing (18%) afgehouden.
Wenst u een hogere afhouding, laat dit weten aan ons.

Maaltijdcheques?

Maaltijdcheques?

Heb jij recht op maaltijdcheques?
Als de opdrachtgever maaltijdcheques toekent aan zijn vast personeel dan heeft de uitzendkracht hier ook recht op, onder dezelfde voorwaarden als de vaste werknemers.

Een maaltijdcheque kan je enkel ontvangen voor een gewerkte dag. Je ontvangt er dus geen voor feestdagen, ziekte- of vakantiedagen.

Op maaltijdcheques word je niet belast, maar er wordt een persoonlijke bijdrage ingehouden op je loon per ontvangen cheque.

Wanneer ontvang jij je maaltijdcheques?
De maaltijdcheques worden maandelijks bij Edenred besteld en elektronisch gestort op je kaart.

Heb je nog geen elektronische maaltijdchequekaart dan wordt deze automatisch aangevraagd bij de eerste uitbetaling en naar je opgestuurd.
Indien je reeds over een Edenred-kaart beschikt (van een vorige werkgever) dan wordt er geen nieuwe kaart aangemaakt. De Edenred-kaarten hebben immers een geldigheid van 5 jaar. De maaltijdcheques worden dan gestort op de bestaande kaart.

Kaart verloren of gestolen?
Laat je kaart zo snel mogelijk blokkeren. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:
1. Online via de Persoonlijke Webruimte op www.MyEdenred.be
2. Per telefoon via onze interactieve spraakserver op het nummer 02/702.20.02
3. Via de Helpdesk van Edenred

Vermeld duidelijk dat je een uitzendkracht bent, want de procedure is anders voor vaste werknemers!
De kaart wordt onbruikbaar gemaakt. Bevestig de nieuwe kaartbestelling en het leveringsadres via je persoonlijke webruimte op www.MyEdenred.be.

Ongeval?

Ongeval?

Naar het werk:
Als je een ongeval hebt op weg naar het werk, laat je dit altijd door de politie, hulpdiensten of getuigen vaststellen. Je brengt ook Update-pro onmiddellijk op de hoogte.

Op het werk:
Ook hier laat je het ongeval vaststellen door een dokter en breng jij of je directe leidinggevende Update-pro op de hoogte.

Heb je een ongeval naar of op het werk dan worden je medische kosten en inkomensverlies gecompenseerd door onze verzekering. Update-pro betaalt je tot op het einde van het contract, daarna neemt de verzekering het over. Wordt je ongeval niet erkend en geweigerd door de verzekering, dan betaalt het ziekenfonds de kosten en het inkomensverlies.

Ziekte?

Ziekte?

Bij ziekte breng je steeds zowel Update-pro als je directe leidinggevende voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte.

Ga zo snel mogelijk naar de huisarts en bezorg Update-pro ten laatste binnen de 48 uur een doktersattest voor de volledige periode van afwezigheid. Laat je huisarts ook het ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid‘ (ook bekend als het document ‘Vertrouwelijk’) invullen voor je ziekenfonds.

Heb je minder dan een maand aaneensluitend gewerkt en word je ziek, dan betaalt je ziekenfonds je vergoedingen.

Werk je een maand of langer via Update-pro, zonder onderbreking van meer dan 1 week, dan heb je recht op een gewaarborgd loon vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid tot het einde van de arbeidsovereenkomst. Daarna betaalt het ziekenfonds je uitkering.

Vakantiegeld?

Vakantiegeld?

Net als elke werknemer krijgen uitzendkrachten enkel en dubbel vakantiegeld. Je vakantiegeld bedraagt 15,34% van je brutosalaris.
Enkel het moment van uitbetaling verschilt:

– Voor bedienden is het vakantiegeld inbegrepen in het loon dat je ontvangt (wekelijks of maandelijks afhankelijk van de uitbetaling van het loon) en wordt dit betaald door Update-pro.
Arbeiders ontvangen het vakantiegeld via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (niet via Update-pro) éénmaal per jaar in de loop van de maand mei.

Meer info op: www.rvj.be
Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie
Elsensesteenweg 213, B-1000 Brussel
02/627.97.60

Eindejaarspremie?

Eindejaarspremie?

De uitzendsector heeft een specifieke regeling voor de eindejaarspremie. Om als uitzendkracht recht te hebben op een eindejaarspremie geldt als voorwaarde dat er tijdens de referteperiode minstens 65 dagen zijn gepresteerd (inclusief ziektedagen en feestdagen).

De referteperiode loopt van 1 juli van het vorige jaar tot en met 30 juni van het huidige jaar.

De eindejaarspremie bedraagt 8,27% van het brutoloon dat tijdens de referteperiode verdiend werd. Deze premie wordt betaald door het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.
In de loop van de maand december stuurt het Sociaal Fonds aan alle rechthebbenden een document waarmee de betaling van de premie kan worden bekomen.

Meer info op: www.fondsinterim.be
Sociaal Fonds
Havenlaan 86C bus 330, B-1000 Brussel
02/203.60.95

Feestdagen?

Feestdagen?

Elk kalenderjaar omvat 10 officiële en betaalde feestdagen:
Nieuwjaar, Paasmaandag, 1mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, Allerheiligen, 11 november en Kerstmis.
Als uitzendkracht heb je ook recht op de uitbetaling van deze wettelijke feestdagen (of eventueel vervangingsdagen voor deze feestdagen) die vallen tijdens de arbeidsovereenkomst.

Volgende regels gelden voor recht op betaalde feestdagen na je tewerkstelling:

– minder dan 15 dagen anciënniteit: je hebt geen recht op betaling van de feestdag die na het einde van de tewerkstelling valt.
– 15 dagen tot 1 maand anciënniteit: je hebt recht op de uitbetaling van 1 feestdag die binnen de 14 dagen na het einde van de tewerkstelling valt.
– meer dan 1 maand anciënniteit: je hebt recht op de uitbetaling van alle feestdagen die binnen de 30 dagen na het einde van de tewerkstelling vallen.

Deze regels gelden enkel indien je nog geen nieuwe arbeidsovereenkomst bent aangegaan op het ogenblik dat de feestdag zich voordoet.

Student?

Werken als jobstudent

Ook studenten zijn welkom bij Update-pro. Deze formule beantwoordt immers zowel aan de verwachtingen van de studenten, voor wie het vaak de eerste kennismaking is met de arbeidsmarkt, als aan de behoefte van bedrijven op het vlak van flexibiliteit en instroom.

Wat zijn de voordelen voor de studenten?

Update-pro waarborgt correcte contracten

Geen (onaangename) verrassingen: de student die via Update-pro gaat werken heeft de zekerheid in het reguliere circuit te werken, met een arbeidsovereenkomst die beantwoordt aan alle wettelijke vereisten en aan de veiligheidsvoorschriften. Onze consulenten zijn immers specialisten in sociale wetgeving die instaan voor het naleven van de reglementering inzake toegelaten arbeid, veiligheid en arbeidsvoorwaarden.

Update-pro zorgt voor vlotte betaling

De student heeft tevens de zekerheid het bij aanwerving overeengekomen loon op tijd en stond te ontvangen. Hij tekent een contract met Update-pro, dat zijn enige werkgever is. Daarin zijn onder meer vermeld: het brutoloon, de premies, de verplaatsingskosten en andere mogelijke voordelen. Het is dus Update-pro die de loonbrief opstelt en de betaling uitvoert.

Update-pro werkt met betrouwbare professionals

Alle aspecten van de tewerkstelling als student, van de aanwerving tot de betaling van het loon en het opstellen van de vereiste documenten, worden door ons afgehandeld. De student kan er zeker van zijn dat zijn dossier helemaal in orde is.

Update-pro kan een advies op maat geven

Ook met fiscale en juridische vragen, bv. over kinderbijslag – een bron van onzekerheid voor de studenten – kan je bij ons terecht.

Wat is studentenarbeid?

Studentenarbeid is een vorm van arbeid waarbij je als student beschermd bent door een specifiek type contract: de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. De overeenkomst heeft een beperkte duurtijd.

Als jobstudent met een studentenovereenkomst word je beschermd door arbeidswetgeving. Die bepaalt welke arbeid is toegelaten, op hoeveel rust je recht hebt, wanneer je wel en niet mag werken, enzovoort.

Mag ik werken als jobstudent?

Je kunt onder de 475 uren-regeling werken als je:

 • student bent;
 • oud genoeg bent;
 • niet werkt wanneer je geacht wordt opleiding of andere schoolactiviteiten te volgen.

Ben jij student?

Voor de berekening van de sociale bijdragen ben je student als:

 • je middelbaar, hoger of universitair onderwijs volgt;
 • studeren je hoofdactiviteit is en eventuele arbeid daar duidelijk aan ondergeschikt is. Bijvoorbeeld: een werknemer die er na zijn werkuren nog een bachelor bij doet, is geen student.

Je bent geen student meer als:

 • je bij een werkgever een contract hebt van 12 maanden of meer. Na deze 12 maanden kan je dan geen studentenjob meer doen bij die werkgever. Jij en je werkgever betalen vanaf dan sowieso de gewone sociale bijdragen. Bij een andere werkgever kan je wel nog aan de slag als jobstudent.
 • je avondschool of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan volgt. Ook dan kun je geen studentenjob meer doen.

Het is niet altijd zo makkelijk om uit te maken of je hoofdactiviteit student is. Twijfel je over jouw situatie? Neem dan contact met ons op.

Ben je oud genoeg?

Je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt om als jobstudent te mogen werken.
Je kunt als jobstudent aan de slag zodra je:

 • 16 jaar oud bent;
 • 15 jaar oud bent én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd.

Ga je deeltijds naar school?

Als je deeltijds naar school gaat, kun je alleen als jobstudent werken als je:

 • niet werkt met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst;
 • geen leertijd doormaakt met een leercontract;
 • geen overbruggingsuitkeringen ontvangt (werkloosheidsverzekering);
 • alleen tijdens de schoolvakanties werkt.

Ik studeer binnenkort af. Mag ik nog een studentenjob doen?

In principe niet. Een studentenjob is voorbehouden voor studenten. Zodra je afstudeert en je geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van je school, ben je student af – en kan je dus geen studentenjob meer doen. Maar … er is één uitzondering.

Afstuderen in juni

Nadat je bent afgestudeerd in juni kun je nog een echte studentenjob doen in de zomervakantie. Als je in juni je diploma behaalt, aanvaardt de RSZ dat je nog tot 30 september van dat jaar werkt tegen verminderde sociale bijdragen.

Als je na afloop van je studentenjob onmiddellijk bij dezelfde werkgever als gewone werknemer aan de slag gaat, moet de aard van je gewone job duidelijk verschillen van die van je studentenjob. Het is namelijk niet de bedoeling dat je werkgever de studentenjob gebruikt als een proefperiode voor de gewone job.

Mag ik als jobstudent bij meerdere werkgevers of een interimkantoor werken?

Ja. Je kunt bij één werkgever blijven of gaan jobhoppen. Het maakt niets uit, als je maar binnen je contingent blijft. Zorg er wel altijd voor dat je een overeenkomst hebt met je werkgever.

Hoeveel mag je werken en verdienen als jobstudent?

Als je aan de slag gaat als jobstudent, moet je erop letten dat je een aantal wettelijke grenzen niet overschrijdt.

 • Je hebt 475 uren per jaar waarin je mag werken tegen verminderde sociale bijdragen. Ga je daaroverheen, dan betaal je de normale (hogere) bijdragen.
 • Je mag niet meer dan 240 uur per kwartaal werken (behalve in de zomer), anders verlies je je kinderbijslag.
 • Als je te veel verdient, is het mogelijk dat:
  • je zelf belastingen moet betalen;
  • je ouders meer belastingen moeten betalen omdat je niet meer “ten laste” bent van hen.

De infographic ‘4 dingen om in de gaten te houden’ geeft een overzicht van de regels. Hij past op een A4’tje, dus: afdrukken en boven je bed hangen!

Bron: Student@work.be

Interimsign?

Wat is Interimsign?

Via Interimsign ontvang je als werknemer je arbeidscontracten.
Je ontangt hier telkens een mailtje voor.

Om er voor te zorgen dat je arbeidscontract getekend is, dien je jezelf aan te melden.
Dit doe je de eerste keer met je identiteitskaart en een kaartlezer.

Daarna kan je je steeds inloggen via een zelfgekozen wachtwoord.

Wat moet je doen als je je niet meer kan aanmelden?

Wanneer je je niet meer kan aanmelden op Interimsign klik je op deze link:
https://www.adminbox.eu/users/confirmation/new?locale=nl

Vul vervolgens je login in en je kan weer aan je arbeidscontracten.

Voor alle andere vragen kan je steeds telefonisch of via mail bij ons terecht.